ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с постъпващи данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболяемост в общините на област Пловдив, от които се наблюдава тенденция за повишаване на показателите за община Асеновград, над 250 на 100000 население и съгласно т.4.1 от Насоките за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, утвърдени със заповед №РД09-4756/30.11.2021 г. на министъра на образованието и науката, изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, считано от 04.01.2022 г. ОУ „Ангел Кънчев“ Асеновград преминава към присъствен образователен процес само след провеждане на изследване за COVID-19 на учениците веднъж седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове при наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за изследване и/или валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен тест от лабораторно изследване.