Учебно време

График за провеждане на изпити за валидиране на годишни оценки по учебни предмети от училищния учебен план за IV клас/ученик СОП/ обучаван в дневна форма