Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Група за дейности по интереси “Природа и здраве”-3-Б клас

И зимата не ни плаши! Пак сме сред природа!
Излет до “Св.Христофор”-наше любимо място за отдих
Спортуваме , рисуваме и се забавляваме сред природата!
Поход до параклис “Св.Димитър”

Група по интереси “Математици – умници”-4- б клас

Клуб “101 желания-Знам и Мога”-4б клас