Проекти и национални програмиНАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

1. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

  • Модул Изкуства – „Български народни танци“, „Театрална трупа“, „Вокална група“
  • Модул Спорт – 3 групо по футбол

Стойност по НП за 6 групи – 47426 лв.

2. НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

  • Модул „Културните институции като образователна среда“
  • Модул „Площадки за обучение по БДП“
  • Модул „Подкрепа за целодневното обучение на учениците“ – 2021 г.

3. НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

  • Интерактивен дисплей
  • Електронен дневник
  • Доизграждане на безжична (тип Wi-Fi) мрежа

https://oud.mon.bg/

Група за дейности по интереси „На ТИ с ИТ“-3-Б клас